Regulamin uczestnictwa w kursach Matura Plus w roku 2019/2020

 1.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.
 2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej: maturaplus.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki przy ul. Jarochowskiego 8/3  w Poznaniu.
 4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

                       2. Podstawowe zasady organizacyjne

 1. Organizator prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórka materiału szkoły średniej i przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 2. Każdy uczestnik przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy lub bezpośrednio przez adres email :maturapluspoznan@gmail.com.
 3. W miejscu, gdzie odbywają się kursy (również na klatach schodowych i w toaletach) obowiązuje ścisły zakaz palenia.
 4. Podczas zajęć obowiązuje ścisły zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.
 5. Podczas zajęć obowiązuje ścisły zakaz używania telefonów komórkowych. Uczestników uprasza się o wyłączenie sygnałów dźwiękowych, aby nie zakłócać pracy na kursie. Jeżeli uczestnik kursu będzie dzwonił z telefonu lub odbierał połączenia podczas zajęć, zostanie niezwłocznie poproszony przez prowadzącego o opuszczenie sali.
 6. Uczestnik zakłócający spokój pozostałych kursantów i/lub prowadzącego  nie może uczestniczyć w zajęciach.
 7. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni

3. Prawa uczestnika

 1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie liczby zajęć określonej w sylabusie kursu.
 2. Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, po jego uzgodnieniu z zainteresowanymi.
 3. Uczestnik kursu ma prawo do odrabiania zajęć z grupą o tym samym profilu, po uprzednim uzgodnieniu
 4. tego z sekretariatem. Odrabianie nie powinno mieć miejsca częściej niż 2 razy w miesiącu, jeśli tak się stanie, musi uzgodnić z dyrekcją możliwość przepisania się do innej grupy.
 5. Gdyby uczestnik uznał, że jednorazowy udział w zajęciach nie pozwolił mu na całkowite zrozumienie danego zagadnienia, ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału dwukrotnie w tym samych zajęciach z grupą o  tym samym  lub innym profilu ( z przedmiotu, na który jest zapisany), po uprzednim uzgodnieniu tego z sekretariatem.
 6. Uczestnik kursu może dokonać zmiany grupy (poziom lub termin, w obrębie tego samego przedmiotu) po uprzednim uzgodnieniu tego z sekretariatem.
 7. Uczestnicy mogą zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące sposobu prowadzenia kursu w cyklicznych ankietach organizowanych przez organizatora lub w jakikolwiek inny sposób przez cały czas trwania kursu.

4. Uczestnictwo w kursie i opłaty

 1. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty za kurs na konto : Workshop Poznań sp. z o.o.
  nr konta 73 1140 2004 0000 3602 7685 5864 w formie jednorazowej lub 6 ratach w wysokości określonej w cenniku kursu.
 2. Uczestnik kursów zobowiązany jest opłacać należności za kurs wg następujących zasad:
 3. a) przy płatności jednorazowej w całości najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami na kursie
 4. b) w przypadku płatności ratalnej pierwsza wpłata najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami na kursie, a kolejne do 10-ego dnia każdego miesiąca.
 5. W przypadku zgłoszenia na kurs po pierwszych zajęciach danej grupy opłata za kurs jest obniżona proporcjonalnie do ilości pozostałych zajęć + 50 zł za wydrukowanie materiałów.
 6. W razie zwłoki w płatności, uczestnik otrzyma ponaglenie i jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania płatności. Nieuregulowanie płatności po otrzymaniu upomnienia wiąże się ze skreśleniem z listy uczestników kursu.
 7. W przypadku problemów uczestnika z terminowym wywiązaniem się z płatności, uczestnik zobowiązany jest do złożenia droga mejlową lub pisemnie w sekretariacie  prośby o przedłużenie terminu płatności najpóźniej w ostatnim dniu, w którym płatność przypada, wg wyżej wymienionego harmonogramu
 8. Wszelkie zmiany harmonogramu spłat wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Rezygnacja z kursu.

 1. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą mejlową, najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem okresu rozliczeniowego lub na 2 tygodnie  przed planowanym terminem rezygnacji z zajęć.Powyższa zasada nie dotyczy wyłącznie rezygnacji z przyczyn zdarzeń losowych, która będzie rozpatrywana indywidualnie po złożeniu pisemnego wniosku przez uczestnika z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji i przedstawieniem odpowiednich dokumentów.
 2. Za dzień złożenia rezygnacji uważa się dzień dostarczenia pisemnej rezygnacji do organizatora kursu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązuje się do zapłaty za wszystkie przeprowadzone zajęcia danego kursu wg cennika lekcji pojedynczych tzn 35,00PLN/godzinę lekcyjną. lecz nie więcej niż wynosi opłata za cały kurs (w zależności od wybranej formy płatności).
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapłaty za wszystkie zajęcia  w grupie zgodnie ze zgłoszeniem, nawet jeżeli w nich nie uczestniczą.
 5. Jeżeli prowadzenie zajęć w grupie, do której  zapisał się kursant będzie niemożliwe z powodów niezależnych od organizatora (np. mniej niż 5 osób w grupie lub chęć zmiany terminów zajęć przez prowadzącego) organizator zaproponuje inną grupę o tym samym profilu lub dokona zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

6. Polityka prywatności

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapisując się na kurs udostępniasz nam swoje dane osobowe w zakresie: adres email, imię i nazwisko, numer telefonu i numer telefonu rodzica lub opiekuna oraz do jakiej szkoły uczęszczasz (ew. czy jesteś już absolwentem) oraz preferencje nauczania.

  1. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

            Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Matura Plus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Jarochowskiego 8, 60-235 Poznań dostępnej pod adresem www.maturaplus.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: maturapluspoznan@gmail.com, adres pocztowy: Matura Plus, ul. Jarochowskiego 8/3, 60-235 Poznań

W jaki sposób zdobywamy Twoje dane?

Otrzymujemy je w procesie rekrutacji. Gromadzimy je w związku z nauką w naszej szkole.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z  naszego serwisu internetowego;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Matura Plus, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na maturaplus.pl;
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na maturaplus.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • organizacja akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc na adres: maturapluspoznan@gmail.com

Jakie prawa przysługują Tobie w zakresie przetwarzania Twoich danych?

– prawo dostępu
– prawo do sprostowania oraz usunięcia Twoich danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania
– prawo do ich przenoszenia
– prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień jest możliwe poprzez przesłanie stosownego żądania na podany wyżej adres administratora, pisemnie lub elektronicznie.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres trwania kursu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.