Regulamin uczestnictwa w kursach Matura Plus w roku 2017/2018

 

 1.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.
 2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej: maturaplus.ploraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki przy ul. Jarochowskiego 8/3  w Poznaniu.
 4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

                       2. Podstawowe zasady organizacyjne

 1. Organizator prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórka materiału szkoły średniej i przygotowanie do egzaminu maturalnego.
 2. Każdy uczestnik przed wzięciem udziału w pierwszych zajęciach jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy lub bezpośrednio przez adres email :maturapluspoznan@gmail.com.
 3. W miejscu, gdzie odbywają się kursy (również na klatach schodowych i w toaletach) obowiązuje ścisły zakaz palenia.
 4. Podczas zajęć obowiązuje ścisły zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.
 5. Podczas zajęć obowiązuje ścisły zakaz używania telefonów komórkowych. Uczestników uprasza się o wyłączenie sygnałów dźwiękowych, aby nie zakłócać pracy na kursie. Jeżeli uczestnik kursu będzie dzwonił z telefonu lub odbierał połączenia podczas zajęć, zostanie niezwłocznie poproszony przez prowadzącego o opuszczenie sali.
 6. Uczestnik zakłócający spokój pozostałych kursantów i/lub prowadzącego  nie może uczestniczyć w zajęciach.
 7. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni

3. Prawa uczestnika

 1. Organizator gwarantuje przeprowadzenie liczby zajęć określonej w sylabusie kursu.
 2. Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, po jego uzgodnieniu z zainteresowanymi.
 3. Uczestnik kursu ma prawo do odrabiania zajęć z grupą o tym samym profilu, po uprzednim uzgodnieniu
 4. tego z sekretariatem. Odrabianie nie powinno mieć miejsca częściej niż 2 razy w miesiącu, jeśli tak się stanie, musi uzgodnić z dyrekcją możliwość przepisania się do innej grupy.
 5. Gdyby uczestnik uznał, że jednorazowy udział w zajęciach nie pozwolił mu na całkowite zrozumienie danego zagadnienia, ma prawo do bezpłatnego wzięcia udziału dwukrotnie w tym samych zajęciach z grupą o  tym samym  lub innym profilu ( z przedmiotu, na który jest zapisany), po uprzednim uzgodnieniu tego z sekretariatem.
 6. Uczestnik kursu może dokonać zmiany grupy (poziom lub termin, w obrębie tego samego przedmiotu) po uprzednim uzgodnieniu tego z sekretariatem.
 7. Uczestnicy mogą zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące sposobu prowadzenia kursu w cyklicznych ankietach organizowanych przez organizatora lub w jakikolwiek inny sposób przez cały czas trwania kursu.

4. Uczestnictwo w kursie i opłaty

 1. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty za kurs na konto  Matura Plus sp. z o.o.  38 1140 2004 0000 3102 7699 0793 w formie jednorazowej lub 6 ratach w wysokości określonej w cenniku kursu.
 2. Uczestnik kursów zobowiązany jest opłacać należności za kurs wg następujących zasad:
 3. a) przy płatności jednorazowej w całości przed pierwszymi zajęciami na kursie tj.  najpóźniej do dnia 22.09.2017
 4. b) w przypadku płatności ratalnej do 10-ego dnia każdego miesiąca.
 5. W przypadku zgłoszenia na kurs po pierwszych zajęciach danej grupy opłata za kurs jest obniżona proporcjonalnie do ilości pozostałych zajęć + 50 zł za wydrukowanie materiałów.
 6. W razie zwłoki w płatności, uczestnik otrzyma ponaglenie i jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania płatności. Nieuregulowanie płatności po otrzymaniu upomnienia wiąże się ze skreśleniem z listy uczestników kursu.
 7. W przypadku problemów uczestnika z terminowym wywiązaniem się z płatności, uczestnik zobowiązany jest do złożenia w

droga mejlową lub pisemnie w sekretariacie  prośby o przedłużenie terminu płatności najpóźniej w ostatnim dniu, w którym płatność przypada, wg wyżej wymienionego harmonogramu

7.Wszelkie zmiany harmonogramu spłat wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

5. Rezygnacja z kursu.

 1. O rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą mejlową, najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem okresu rozliczeniowego lub na 2 tygodnie  przed planowanym terminem rezygnacji z zajęć.Powyższa zasada nie dotyczy wyłącznie rezygnacji z przyczyn zdarzeń losowych, która będzie rozpatrywana indywidualnie po złożeniu pisemnego wniosku przez uczestnika z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji i przedstawieniem odpowiednich dokumentów.
 2. Za dzień złożenia rezygnacji uważa się dzień dostarczenia pisemnej rezygnacji do organizatora kursu.
 3.    2.W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązuje się do zapłaty za wszystkie przeprowadzone zajęcia danego kursu wg cennika lekcji pojedynczych tzn 35,00PLN/godzinę lekcyjną. lecz nie więcej niż wynosi opłata za cały kurs (w zależności od wybranej formy płatności).
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapłaty za wszystkie zajęcia  w grupie zgodnie ze zgłoszeniem, nawet jeżeli w nich nie uczestniczą.
 5. Jeżeli prowadzenie zajęć w grupie, do której  zapisał się kursant będzie niemożliwe z powodów niezależnych od organizatora (np. mniej niż 5 osób w grupie lub chęć zmiany terminów zajęć przez prowadzącego) organizator zaproponuje inną grupę o tym samym profilu lub dokona zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.